Susanne Edgert Koncernledningen för ett av Sveriges stora kraftbolag beslutade under våren 2012 att slå samman två av sina dotterbolag. Målen med samgåendet är att stärka och säkerställa dotterbolagets värdeskapande roll, en effektiviserad organisation samt att stärka och utveckla säkerhetsarbetet på alla plan. Projektets uppgift är att ta fram ett förslag på organisationsstruktur som möter målen genom tydliga processer, gränssnitt, roller och ansvar samt en organisation som bättre nyttjar kompetenser och resurser.

Samgåendet innebär en personalökning med ca 350 personer vilket medför stora förändringar i många system, översyn och omflyttning av kontor och lagerlokaler, hantering av fastigheter och fordon som ägs av de två bolagen, konfigurering och nyutveckling av SAP, hantering av behörigheter i olika system, samordning av olika utbildningar mm. För att managera detta har flera delprojekt skapats.

Managementkonsulten Susanne Edgert från Agio är ställföreträdande projektledare i huvudprojektet där hon jobbar nära bolagets ledningsgrupp under framtagandet av den nya organisationsstrukturen. Susanne är även projektledare för ett av underprojekten och ansvarar för att driva igenom stora SAP-förändringar. I samband med samgåendet kommer helt nya krav på flera moduler inom SAP (bl.a. PM, PS, MM), exempelvis för att kunna hantera lager/depåverksamhet, planering och uppföljning av underhållsarbete, tidrapportering, ekonomisk uppföljning mm.