En av våra viktigare myndigheter har tidigare haft begränsade möjligheter att ta fram underlag till analyser av nyckeltal, statistik och rapporter för att underlätta prioriteringar och fatta väl informerade beslut. Det har varit tidskrävande att ta fram rapporter, man har haft ett personberoende och det har inte funnits flexibilitet i vad som kunnat analyseras.

Detta har inneburit att det varit svårt att styra verksamhet och insatser för att svenskt bistånd i förlängningen ska ge bästa möjliga effekt. Myndigheten har också ett ökat behov av att följa upp kostnader med anledning av förändrad styrning från regeringen.

Kundnytta
Det nya beslutsstödsystemet leder till att tillgången till nyckeltal och rapporter ökar för både chefer och medarbetare. Bland annat finns nu mer flexibilitet för analyser, olika typer av information kan knytas ihop och kostnader kan lättare följas upp. Arbetet med att ta fram underlag blir också mer effektivt med kortare ledtider och utan personberoende. Detta ger bättre möjligheter att planera, styra och följa upp verksamheten, vilket ger bättre kvalitet i beslut och prioriteringar, både för verksamheten generellt och för specifika insatser. Genom en förbättrad koppling till openaid.se, får allmänhet, biståndsaktörer och andra intressenter djupare insyn, vilket bidrar till nya idéer och förbättringar för att bekämpa fattigdom runt om i välden så effektivt som möjligt.

Lösning
Ett centralt datalager (data warehouse) har byggts upp för relevant data från exempelvis ekonomisystem, insatssystem och lönesystem. Beslutsstöd för användare består dels av lättillgängliga standardiserade rapporter, ad-hoc-rapporter och dels av verktyg för mer ingående analys med kuber. Rapporter och statistik har utformats för att vara relevanta och ändamålsenliga kopplat till Sidas mest prioriterade processer. Datalagret är integrerat med det separata initiativet openaid.se för att tillgängliggöra information externt.

2018-08-23T11:36:14+02:00 2015-09-02|Beslutsstöd, Myndighet, Referenser|