Förstudien har som syfte att identifiera vilka behovsområden som finns hos Statens institutionsstyrelse avseende fortsatt utredning för införande av e-arkiv. I arbetet fokuseras på nuläge och några grundläggande områden som är avgörande för att få en första indikation på vad som behöver beaktas för fortsatt arbete. Agios experter inom e-arkiv ger sina rekommendationer för nästa steg.

2015-12-14T15:59:16+01:00 2015-12-11|Arkiv, Myndighet, Nyheter|