Annika Sällström, affärsutvecklare- och projektledare på Agio är medförfattare i en vetenskapliga artikel inom området smarta städer som publicerats i tidskriften IADIS International Journal on WWW/Internet.

Artikeln är resultat av ett internationellt forskningsprojekt som testat användning av ljudsensorer som möjliggör nya smarta tjänster i stadsmiljö och inomhus.

Agios medarbetare Annika Sällström var projektledare för ett av delprojekten med ansvar för medborgarmedverkan och integritetsfrågor. Hon är en av Agios projektledare med lång erfarenhet av internationella FoU-projekt.

Ett exempel på en tjänst som testats är att identifiera ljudet av en siren och därmed kunna styra trafikljusen i en vägkorsning för fri väg för utryckningsfordon och minskad risk för olyckor med andra trafikanter.  De akustiska sensorerna har också testats för att avgöra närvaro i en byggnad. Om ingen närvaro detekterats under en viss tid, kan ljus, värme och luftkonditionering stängas av med målet att spara energi.

I artikeln redogörs för medborgares uppfattning om användning av ljudsensorer ur ett integritetsperspektiv. Ur ett medborgarperspektiv visar de tillfrågade en högre acceptans av att använda ljud i säkerhetssyfte än annan typ av användning. Man är till och med villig att avstå en del av sin personliga integritet till förmån för en säkrare livsmiljö.

 

Här finns artikeln att läsa in sin helhet > http://www.iadisportal.org/ijwi/papers/2015131101.pdf

2017-05-22T14:04:02+02:00 2016-01-14|_|