Ramavtal

Ramavtal 2017-12-19T17:17:34+01:00
Våra tjänster kan avropas av hela offentliga sektorn via ramavtal – statliga myndigheter, landsting och kommuner i Sverige. Vi har dessutom ramavtal med ett antal företag. Kontakta oss gärna så hjälper vi till att förenkla avropen för dig.

Vi kan avropas på bl a följande ramavtal:

Programvaror och tjänster 2014

Informationsförsörjning (Avtalsperiod: 2015-11-10 – 2017-11-30)
Agio är underleverantör till Pulsen på detta avtal. Avrop ska alltid ske med förnyad konkurrensutsättning. Ramavtalet omfattar verksamhetsstödjande programvaror och tjänster som stödjer myndighetens informationshantering och handläggning av ärenden inom den egna organisationen och i samverkan med andra. Exempel på sådana programvaror och tjänster är diarium, ärendehantering, dokumenthantering, e-arkiv, workflow och externa webbplatser.

Systemutveckling (Avtalsperiod: 2015-04-07 – 2017-04-30)
Agio är underleverantör till Pulsen på detta avtal. Avrop ska alltid ske med förnyad konkurrensutsättning. I ramavtalet finns stora möjligheter avseende hur programvaran levereras och installeras då upphandlingen omfattar proprietära programvaror, programvaror med öppen källkodslicens, hårdvaruappliance, appar och molntjänster. Ramavtalet omfattar även tjänster, konsulttjänster och kundunik tjänsteleverans.

Kontorsstöd (Avtalsperiod: 2015-05-06 – 2017-05-31)
Agio är underleverantör till Atea, Pulsen och Cybercom på detta avtal. Avrop ska alltid ske med förnyad konkurrensutsättning. Ramavtalsområdet omfattar programvaror och tjänster som i första hand ger stöd till användaren hos offentlig sektor inom generella kontorsgöromål samt för att skapa statistik och analysera information.

Typiska användningsområden är ordbehandling, kalkylark, register, presentationsverktyg, e-post, grupprogramvara, intranät, desktop publishing, CRM, webbredigering, ritningsverktyg, kartverktyg, GIS, bildbehandling, lärplattform, data warehouse, data mining, datavisualisering, rapportgenerator, beslutsstöd, webbstatistik, enkätverktyg, analysverktyg, statistikverktyg, projektverktyg samt planeringsverktyg.

Skatteverket och Kronofogdemyndigheten – Ramavtal IT-tjänster

Vi har tillsammans med Capemini AB, ramavtal inom IT området för samtliga tjänster och roller avtalet sträcker sig till och med 2018-08-31

Försäkringskassan – Långsiktig IT-partner

Agio är underleverantör till IBM och Sogeti på detta ramavtal. Ramavtalet omfattar resurser inom bl.a. IT-Arkitektur, Projektledning, Systemutveckling, Test, IT-verksamhetsutveckling, Projektkontor och Metodkontor. Avtalet är 5-årigt, avtalstid tom januari 2021, med option på förlängning.

Trafikverket – Ramavtal konsulttjänster inom informationshantering, dokument- och ärendehantering

Agio har ramavtal med Trafikverket inom rubricerade område. Den centrala funktionen Kommunikation och informationshantering ansvarar för den övergripande styrningen av informations-, dokument- och ärendehantering i Trafikverket.
Ramavtalet avser resurs- och uppdragskonsulttjänster inom dokument och ärendehantering i roller som strateg, specialist och projektledare/förvaltningsledare inom kompetensområden, långtidsbevarande av analogt och elektroniskt material, diarieföring, sök, ärendehantering och ärendestyrning, e-tjänster för ärendehantering, informations/dokumentstyrning och metadata och elektronisk signering/godkännande.
Avtalet gäller tom 2017-12-31 med option tom 2018-12-31.

Trafikverket – Konsulttjänster inom Trafikinformation väg och järnväg

Agio är partner i det ramavtal Trafikverket tecknat med CW Management & Partners avseende konsulttjänster inom området Trafikinformation. Trafikverket har sedan 2010 genomfört flertalet projekt inom trafikinformation för järnväg och väg, flera av dessa ingår idag i långsiktiga program för att utveckla trafikverkets produktionsförmåga och leverans, målbilden för dessa sträcker sig idag till – 2025.  Agio har ett strategiskt partnerskap med CW Management  och tillsammans har vi under många år bistått Trafikverket med kompetens för olika uppdrag inom specifikt Trafikinformation.

Ramavtalet omfattar Verksamhetsutveckling, Projektledning och Uppdragsledning och kan avropas som direktavrop och via förnyad konkurrensutsättning baserat på omslutning för uppdraget.

Avtalsperiod 2016-04-01 – 2018-03-31

Sveriges kommuner och landsting (SKL)

Sveriges kommuner och landsting (SKL) –  är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Medlemmar i SKL är Sveriges 290 kommuner och 20 landsting inklusive regionerna Gotland, Halland, Skåne och Västra Götaland.

Agio finns tillgänglig som leverantör via två olika ramavtal med SKL:

Ramavtal för IT-konsulttjänster

Ramavtalen omfattar följande kompetensområden:

 • verksamhetsutveckling och strategi
 • ledning och styrning
 • systemutveckling, förvaltning och infrastruktur
 • arkitekter
 • informationssäkerhet
 • användarbarhet, information och webb

Ramavtal e-arkiv 2013 (Det går inte längre att avropa på detta avtal)

Ramavtalet omfattar e-arkiv som tjänst eller produkt samt konsulttjänster kring införande av e-arkiv. Avtalet gäller tom 2017-11-03. Kontrakt kan tecknas med leverantör i upp till åtta år.

Arbetsförmedlingen – Ramavtal IT-resurskonsulttjänster

I ramavtalet med Arbetsförmedlingen är Agio partner till Arctic Group och Luminary. Avtalet som avropas genom förnyad konkurrensutsättning omfattar bl a

 • Användbarhet (UX)
 • Konfigurationsansvarig
 • Kravanalytiker
 • Projektledare IT
 • Lösningsarkitekt applikation
 • Testanalytiker
 • Testledare
 • Utvecklare

Tullverket

Ramavtal med Tullverket, giltighetstid tom 31 januari 2018. Ramavtalet har tecknats tillsammans med Arctic Group och omfattar två områden: Systemutveckling och Infrastruktur.

 • Systemutveckling som omfattar rollerna:
 • Projektledare
 • IT/Systemarkitekt
 • Systemanalytiker
 • CM
 • Testledare
 • Processutvecklare
 • Metodstöd
 • Projektadm
 • Implementatör
 • Systemintegratör
 • Anv gränssnittsdesigner
 • DB designer

Huvudleverantör till Handelsbanken genom Luminary

Agio har nu möjlighet att leverera tjänster inom IT och verksamhet till Handelsbanken globalt genom företagsnätverket Luminary.

Handelsbanken bildades 1871 och med en verksamhet i 24 länder och över 11 000 anställda idag har banken dessutom en högre kundnöjdhet än de övriga Svenska storbankerna (enligt Svenskt Kvalitetsindex 2012). Handelsbanken tilldelades utmärkelsen årets bank 2012 av Privata Affärer med motiveringen: ”Banken som bygger på tradition, verkar i nuet och blickar framåt”.

Agio ingår i företagsnätverket Luminary med 48 konsultföretag i Stockholm där nära 1 700 konsulter ingår. Överenskommelsen omfattar samtliga ingående bolag i nätverket.

Övriga ramavtal

Utöver ovanstående har Agio ramavtal bl.a med:

 • Norrbottens Läns Landsting (NLL): IT-konsulttjänster
 • Luleå Tekniska Universitet (LTU): IT-konsulttjänster samt Projektledning och rådgivning inom innovation
 • Skellefteå kommun: IT-konsulttjänster
 • Luleå kommun: Konsulttjänster inom IKT
 • Piteå Energi AB