Referenser

Referenser 2017-05-22T22:39:52+02:00

Agio effektiviserar näringsliv och myndigheter

Ett urval av våra kunduppdrag hittar du här bredvid. Gemensamt syfte för många av Agios uppdrag är att öka den interna effektiviteten i verksamheten. Agio  förbättrar rutiner och arbetssätt och tar fram IT-stöd anpassat för verksamheten.

Agios företagskunder finns inom i en mängd olika branscher. Vi skapar nytta inom offentlig sektor och myndigheter, hos landsting, universitet, länsstyrelser, bistånd, försvar och skatteväsen.

Beslutsstöd

 • Bättre planering, styrning och uppföljning med nytt beslutsstödsystem

  En av våra viktigare myndigheter har tidigare haft begränsade möjligheter att ta fram underlag till analyser av nyckeltal, statistik och rapporter för att underlätta prioriteringar och fatta väl informerade beslut. Det har varit tidskrävande att ta fram rapporter, man har haft ett personberoende och det har inte funnits flexibilitet i vad som kunnat analyseras. Detta har ...

 • Bättre underlag med gemensamt beslutsstöd

  Som ett led i fortsatt digital utveckling av myndigheten sattes ett beslutsstöd upp som säkert hanterar den ökande mängden digital information. Genom att, från en stor mängd data, visualisera nyckeltal och indikatorer kan avancerade analyser göras för effektiv ledning och styrning av verksamheten. Lösning Lösningens automatiska informationsinsamling från både nya och gamla system presenterar hanterbar statistik för ...

 • Datalager och beslutsstöd för globalt transport och logistikföretag

  Agio har sedan 2011 arbetat med förvaltning och nyutveckling av DHL Freights datalager och beslutsstöd. Lösningen har fungerar som stöd för den dagliga operativa verksamheten hos DHL, och givit dem möjligheter till uppföljning och analyser av all paketfrakt inom Sverige. Med det informationsunderlag och sambandsanalyser som Agios lösning erbjuder kan DHL snabbare reagera på marknadens ...

 • Maximerad nytta av Business Intelligence

  Kunden är i detta fall en världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter. Råvaran kommer ifrån världens största underjordsgruva för järnmalm. Kunden har arbetat med Business Intelligence (BI) sedan en tid tillbaka och har utvecklat ett flertal applikationer som var för sig ger god nytta. Med tiden blev det tydligt att man behöver bättre stöd för arbete mot ...

eFörvaltning

 • Dokumentation för elnätskvalitet

  Agios kund är en av Europas största producenter av el och värme med en omsättning om 205 Mdr SEK. C:a 42 000 anställda finns i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Nederländerna, Belgien Polen och Storbritannien. Energibolagets eldistribution ansvarar för stora delar av Sveriges elnät. De transporterar el till mer än 850 000 hushåll och företag i Sverige ...

 • Intranät – Uppgradering till Sharepoint 2010

  Kunden har sedan ett antal år använt MOSS 2007 som huvudsaklig plattform i sitt intranät. I samband med uppgradering till SharePoint Server 2010 önskade man även att strukturera om intranätet och lägga till ny funktionalitet. Huvudsaklig funktionalitet i det ursprungliga intranätet innefattar följande Dokumenthantering Grupprum för samarbete Statistik via Excel Services Wiki Handböcker MySite Migrering av innehåll utfördes i två steg, varav ...

 • IT för effektiv ärendehantering

  Bra beslut kräver kompletta underlag I landstingets nämnder och styrelser förbereds beslut som ska tas av politikerna och ser till att beslutade åtgärder utförs.  För att ge tjänstemännen effektiva arbetsverktyg har en ny lösning för diarie-, ärende- och dokumenthantering införts. Agio har ansvarat för att kartlägga och föreslå utveckling av de ärendeprocesser inkl nämndadministration som hanteras ...

 • Kommun väljer Platina för ärendehantering

  Kommun sökte en leverantör som långsiktigt och flexibelt kunde täcka kommunens behov av ärende, dokument och nämndhantering. Det skulle finnas stöd för beslutsadministration, kommunens nämndprocess, digitala utskick, publicering och utskick av digital handlingar, publicering av ärenden, protokollföring, protokollsutdrag, expediering och avslut. Ett bra stöd för att skapa anpassade arbetsprocesser var ett viktigt urvalskriterium samt att systemet ...

 • Kvalitetssäkrade dokumenthanteringsplaner och fastställda ärendestrukturer

  Förvaltningen ansvarar för all kollektivtrafik inom länet. Myndigheten saknade ett enhetligt sätt att hantera dokument och i samband med att verksamheten gick över till förvaltningen, togs beslut om införande av ny hantering av allmänna handlingar. Man ville se över projektdokumentation, avtalsregister och förvaltning av de styrande dokumenten. Syftet var att införa ett enhetligt kvalitetssäkert arbetssätt med ...

 • Modern administration till myndiget

  Myndigheten är en statlig myndighet som arbetar med fordringar, både gällande privatpersoner och för företag, på 39 kontor i Sverige. Myndigheten hade ett behov av att modernisera den administrativa hanteringen inom konkurstillsynen. Processen var pappersbaserad och vissa arbetsmoment gjordes flera gånger av olika personer i kedjan. En moderniserad hanteringsprocess efterfrågades av alla aktörer och intressenter. Ett ...

 • Modernisera 100 år av pappersritningar

  Nordens största energibolag äger och driver 102 vattenkraftstationer i Sverige och Finland som producerar runt 40 TWh per år beroende på vattentillgång. De största finns i de nordligaste älvarna med driftcentraler i Vuollerim, Storuman och Bispgården. Trollhätteverket byggdes redan 1910 och de flesta har många år på nacken med ritningsarkiv och anläggningsdokumentation med varierande ålder ...

 • Myndighet effektiviserar statistikproduktionen med hjälp av Nyttorealisering

  Katrin Holmgren är huvudprojektledare i myndighetens projekt ”Gemensam produktionsmiljö”, ett projekt som efter leverans ska ha medfört en effektivare statistikproduktion, från datainsamling till publicering. Ett begrepp som på senare tagit allt större del i dialogen kring offentlig sektors förändringsarbete är ”Nyttorealisering”. eDelegationens framtagna ramverk för leda förändringsarbete på ett strukturerat sätt mot tydliga effektmål och med ...

 • Ökad patientsäkerhet

  Ett av Sveriges landsting har 6000 medarbetare på 200 orter som arbetar inom hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Politiker styr och olika nämnder ansvarar för det dagliga arbetet genom att förbereda ärenden som ska beslutas av fullmäktige och genomföra det som beslutats. För att göra detta på ett effektivt sätt har ett av Sveriges ...

 • Överblick och kontroll över sökbara dokumentflöden

  Myndigheten ansvarar för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss och arbetar med att förebygga och hantera krissituationer från 26 kuststationer längs landets kust. Organisationens system för diarieföring begränsades av åtkomst och funktionalitet. Handlingar bevarades på papper och i separata system. Arbetssätt varierade inom organisationen vilket medförde dubbelhantering och personberoende. Myndighetens vision är att ha ett gemensamt ...

 • Samarbetsplattform och insatshantering

  Kunden har bytt ut hela sin IT miljö i syfte att uppnå bättre effektivitet och möjlighet till samarbete. I detta stora arbete ingick ett helt nytt  intranät som byggdes i SharePoint 2010. Hela IT miljö projektet uppdelades i delprojekt varav ett delprojekt innebar att skapa grunden i det nya intranätet – samarbetsplattformen. Huvudsakliga funktioner i samarbetsplattformen ...

 • Spara sekunder och miljoner

  Agios kund är ett stort tjänsteföretag med 3 000 anställda i sex länder och med en omsättning på cirka 1 mdr SEK. Callcentertjänsterna är telefonförsäljning, backoffice-tjänster och teknisk support dygnet runt. Företaget använder ett avancerat telefonisystem för att effektivt ta mot och hantera samtal och information i form av video, e-mail, chat, SMS och via ...

Produktionsstyrning

 • Ansökan behörighet

  Uppdraget bestod i att ta fram ett IT-stöd för inpassering med underliggande verksamhetsstöd för godkännande och klargörande av beställning. Projektet arbetade agilt och gav verksamheten stora möjligheter att justera innehåll och funktion löpande genom projektet. Vi levererade kompetens i form av projektledare, lösningsarkitekt, verksamhetsutvecklare, testledare, testare och systemutvecklare. IT-stödet baseras på SharePoint, SQL-server, .Net och EPiServer.  

 • Effektivare vägning av spårbundna fordon

  Tillsammans med kunden genomför vi ett projekt för att ytterligare effektivisera och kvalitetssäkra vägning av spårbundna fordon. Projektet resulterar bland annat i ett IT-stöd som stödjer kundens’s arbetsprocesser och kvalitetskrav samtidigt som systemet kommunicerar och hanterar data inom vågprocesserna på ett standardiserat och modulärt sätt. Projektet kommer att pågå en bra bit in på 2013.  

 • Explosive Tracking (ExTra)

  Explosive Tracking är, precis som namnet lyder, en lösning för att spåra och hantera explosiva ämnen från tillverkning till förbrukning. Lösningen har tagits fram i samarbete med kund för att stötta och följa de Europeiska direktiven avseende hantering av explosiva ämnen. Systemet omfattar lagerhantering, uppmärkning, in-/utcheckning med QR-koder och scannerhårdvara samt integrationer med ekonomisystem och leverantörer ...

 • Förstudie fordonssystem

  I en förstudie analyserar vi kundens behov av ett fordonssystem för att effektivisera arbetet och säkerställa uppföljningen.  

 • Giron ger effektivare gruvbrytning

  Kunden är en världsledande producent av för­ädlade järnmalmsprodukter. Råvaran kommer från världens största underjordsgruva för järnmalm. Kunden har utvecklat metoder för produktföräd­ling och storskalig gruvbrytning som gör att de kan konkurrera med dagbrottsgruvor trots det stora brytdjupet. För att bedriva gruvbrytning under jord effek­tivt är det en nyckelfaktor att de olika produk­tionsstegen har information om det ...

 • Kontroll över uppdrag, maskiner och fakturering

  Kunden erbjuder transportresurser och entreprenadmaskiner. Ett stort antal av deras uppdrag är kopplade till gruvindustrin med bland annat LKAB som kund. Man blandar och transporterar malm och tillsatser till olika anläggningar. Ersättningen beräknas utifrån flera parametrar som vikt, sträcka, tid, höjdmeter etc.  Uppgifterna hanteras traditionellt manuellt i maskinrapporter som sedan registreras och är underlag för fakturering. ...

 • Kund optimerar lastning med Wolis

  Kunden använder lastinformationssystemet Wolis för att optimera lastningen t.ex. genom minimerad gråbergsinblandning. WOLIS kombinerar information från fordon, verksamhetskunskap och affärsdata för att möjliggöra decentraliserat beslutsfattande baserat på rätt information. Därigenom ökas effektiviteten och säkerställer högsta möjliga kvalitet i delaktig process. WOLIS mäter och beräknar tillgänglig information, övervakar varje lastning och lagrar positionen av varje aktivitet. Det resulterar ...

 • Maximerad nytta av Business Intelligence

  Kunden är i detta fall en världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter. Råvaran kommer ifrån världens största underjordsgruva för järnmalm. Kunden har arbetat med Business Intelligence (BI) sedan en tid tillbaka och har utvecklat ett flertal applikationer som var för sig ger god nytta. Med tiden blev det tydligt att man behöver bättre stöd för arbete mot ...

 • Wolis uppmärksammat i RFID-journal

  RFID Journal skriver om kundens nytta av vårt mobila lastinformationssystem Wolis. Läs hela artikeln här