Referenser

Referenser 2017-05-22T22:39:52+00:00

Agio effektiviserar näringsliv och myndigheter

Ett urval av våra kunduppdrag hittar du här bredvid. Gemensamt syfte för många av Agios uppdrag är att öka den interna effektiviteten i verksamheten. Agio  förbättrar rutiner och arbetssätt och tar fram IT-stöd anpassat för verksamheten.

Agios företagskunder finns inom i en mängd olika branscher. Vi skapar nytta inom offentlig sektor och myndigheter, hos landsting, universitet, länsstyrelser, bistånd, försvar och skatteväsen.

Beslutsstöd

 • Bättre planering, styrning och uppföljning med nytt beslutsstödsystem

  Sida har tidigare haft begränsade möjligheter att ta fram underlag till analyser av nyckeltal, statistik och rapporter för att underlätta prioriteringar och fatta väl informerade beslut. Det har varit tidskrävande att ta fram rapporter, man har haft ett personberoende och det har inte funnits flexibilitet i vad som kunnat analyseras. Detta har inneburit att det varit ...

 • Business Intelligence – transport och logistik

  Agio arbetar genom Capgemini med åtaganden avseende migrering och förvaltning för ett globalt transport- och logistik-företag. Kunden efterfrågade ett data warehouse med möjligheter till analyser av historiska, aktuella och kommande data. Detta i syfte att möta nordiska och baltiska regionens behov i affärsprocesser för bland annat analyser av resultat och kostnader. Lösning Ett data warehouse baserat på SQL ...

 • Maximerad nytta av Business Intelligence

  LKAB är en världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter. Råvaran kommer ifrån världens största underjordsgruva för järnmalm. LKAB har arbetat med Business Intelligence (BI) sedan en tid tillbaka och har utvecklat ett flertal applikationer som var för sig ger god nytta. Med tiden blev det tydligt att man behöver bättre stöd för arbete mot koncernens nyckeltal och ...

 • Worldwide IT för Sida

  En helt ny grund för Sidas framtida datalager- och beslutsstödsystem ska tas fram av specialister från Agio. Målen är att minska ledtider och arbetsmängd för rapportering i kombination med högre datakvalitet i rapporter som distribueras globalt. Effektiv IT-arkitektur ger lägre kostnader, kortare ledtider och minskad teknikrisk vid införande av mer IT-stöd när nya behov ska ...

eFörvaltning

 • Dokumentation för elnätskvalitet

  Agios kund är en av Europas största producenter av el och värme med en omsättning om 205 Mdr SEK. C:a 42 000 anställda finns i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Nederländerna, Belgien Polen och Storbritannien. Energibolagets eldistribution ansvarar för stora delar av Sveriges elnät. De transporterar el till mer än 850 000 hushåll och företag i ...

 • Intranät – Uppgradering till Sharepoint 2010

  Kunden har sedan ett antal år använt MOSS 2007 som huvudsaklig plattform i sitt intranät. I samband med uppgradering till SharePoint Server 2010 önskade man även att strukturera om intranätet och lägga till ny funktionalitet. Huvudsaklig funktionalitet i det ursprungliga intranätet innefattar följande Dokumenthantering Grupprum för samarbete Statistik via Excel Services Wiki Handböcker MySite Migrering av innehåll utfördes i två steg, varav ...

 • IT för effektiv ärendehantering

  Bra beslut kräver kompletta underlag I landstingets nämnder och styrelser förbereds beslut som ska tas av politikerna och ser till att beslutade åtgärder utförs.  För att ge tjänstemännen effektiva arbetsverktyg har en ny lösning för diarie-, ärende- och dokumenthantering införts. Agio har ansvarat för att kartlägga och föreslå utveckling av de ärendeprocesser inkl nämndadministration som hanteras ...

 • Kvalitetssäkrade dokumenthanteringsplaner och fastställda ärendestrukturer

  Kvalitetssäkrade dokumenthanteringsplaner och fastställda ärendestrukturer

 • Modern administration till Kronofogden

  Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med fordringar, både gällande privatpersoner och för företag, på 39 kontor i Sverige. Kronofogden hade ett behov av att modernisera den administrativa hanteringen inom konkurstillsynen. Processen var pappersbaserad och vissa arbetsmoment gjordes flera gånger av olika personer i kedjan. En moderniserad hanteringsprocess efterfrågades av alla aktörer och intressenter. Ett ...

 • Modernisera 100 år av pappersritningar

  Nordens största energibolag äger och driver 102 vattenkraftstationer i Sverige och Finland som producerar runt 40 TWh per år beroende på vattentillgång. De största finns i de nordligaste älvarna med driftcentraler i Vuollerim, Storuman och Bispgården. Trollhätteverket byggdes redan 1910 och de flesta har många år på nacken med ritningsarkiv och anläggningsdokumentation med varierande ålder ...

 • Nacka Kommun väljer Platina för ärendehantering

  Nacka Kommun väljer Platina för ärendehantering

 • Ökad patientsäkerhet

  Ett av Sveriges landsting har 6000 medarbetare på 200 orter som arbetar inom hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Politiker styr och olika nämnder ansvarar för det dagliga arbetet genom att förbereda ärenden som ska beslutas av fullmäktige och genomföra det som beslutats. För att göra detta på ett effektivt sätt har ett av Sveriges ...

 • Överblick och kontroll över sökbara dokumentflöden

  Kustbevakningen ansvarar för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss och arbetar med att förebygga och hantera krissituationer från 26 kuststationer längs landets kust. Organisationens system för diarieföring begränsades av åtkomst och funktionalitet. Handlingar bevarades på papper och i separata system. Arbetssätt varierade inom organisationen vilket medförde dubbelhantering och personberoende. Kustbevakningens vision är att ha ett gemensamt ...

 • Samarbetsplattform och insatshantering

  Kunden har bytt ut hela sin IT miljö i syfte att uppnå bättre effektivitet och möjlighet till samarbete. I detta stora arbete ingick ett helt nytt  intranät som byggdes i SharePoint 2010. Hela IT miljö projektet uppdelades i delprojekt varav ett delprojekt innebar att skapa grunden i det nya intranätet – samarbetsplattformen. Huvudsakliga funktioner i samarbetsplattformen ...

 • SCB effektiviserar statistikproduktionen med hjälp av Nyttorealisering

  SCB effektiviserar statistikproduktionen med hjälp av Nyttorealisering

 • Spara sekunder och miljoner

  Agios kund är ett stort tjänsteföretag med 3 000 anställda i sex länder och med en omsättning på cirka 1 mdr SEK. Callcentertjänsterna är telefonförsäljning, backoffice-tjänster och teknisk support dygnet runt. Företaget använder ett avancerat telefonisystem för att effektivt ta mot och hantera samtal och information i form av video, e-mail, chat, SMS och via ...

Produktionsstyrning

 • Förstudie till Cliffton Mining

  I en förstudie analyserar vi Cliffton Minings behov av ett fordonssystem för att effektivisera arbetet och säkerställa uppföljningen.  

 • Ansökan behörighet

  Uppdraget bestod i att ta fram ett IT-stöd för inpassering med underliggande verksamhetsstöd för godkännande och klargörande av beställning. Projektet arbetade agilt och gav verksamheten stora möjligheter att justera innehåll och funktion löpande genom projektet. Vi levererade kompetens i form av projektledare, lösningsarkitekt, verksamhetsutvecklare, testledare, testare och systemutvecklare. IT-stödet baseras på SharePoint, SQL-server, .Net och EPiServer.  

 • Effektivare vägning hos LKAB

  Tillsammans med LKAB genomför vi ett projekt för att ytterligare effektivisera och kvalitetssäkra vägning av spårbundna fordon. Projektet resulterar bland annat i ett IT-stöd som stödjer LKAB’s arbetsprocesser och kvalitetskrav samtidigt som systemet kommunicerar och hanterar data inom vågprocesserna på ett standardiserat och modulärt sätt. Projektet kommer att pågå en bra bit in på 2013.  

 • Explosive Tracking (ExTra)

  Explosive Tracking är, precis som namnet lyder, en lösning för att spåra och hantera explosiva ämnen från tillverkning till förbrukning. Lösningen har tagits fram i samarbete med kund för att stötta och följa de Europeiska direktiven avseende hantering av explosiva ämnen. Systemet omfattar lagerhantering, uppmärkning, in-/utcheckning med QR-koder och scannerhårdvara samt integrationer med ekonomisystem och leverantörer ...

 • Giron ger effektivare gruvbrytning

  LKAB är en världsledande producent av för­ädlade järnmalmsprodukter. Råvaran kommer från världens största underjordsgruva för järnmalm. LKAB har utvecklat metoder för produktföräd­ling och storskalig gruvbrytning som gör att de kan konkurrera med dagbrottsgruvor trots det stora brytdjupet. För att bedriva gruvbrytning under jord effek­tivt är det en nyckelfaktor att de olika produk­tionsstegen har information om det ...

 • Kontroll över uppdrag, maskiner och fakturering

  Cliffton är den del av Swerock AB som erbjuder transportresurser och entreprenadmaskiner. Ett stort antal uppdrag är kopplade till gruvindustrin med bland annat LKAB som kund. Man blandar och transporterar malm och tillsatser till olika anläggningar. Ersättningen beräknas utifrån flera parametrar som vikt, sträcka, tid, höjdmeter etc.  Uppgifterna hanteras traditionellt manuellt i maskinrapporter som sedan registreras ...

 • LKAB optimerar lastning med Wolis

  LKAB använder lastinformationssystemet Wolis för att optimera lastningen t.ex. genom minimerad gråbergsinblandning. WOLIS kombinerar information från fordon, verksamhetskunskap och affärsdata för att möjliggöra decentraliserat beslutsfattande baserat på rätt information. Därigenom ökas effektiviteten och säkerställer högsta möjliga kvalitet i delaktig process. WOLIS mäter och beräknar tillgänglig information, övervakar varje lastning och lagrar positionen av varje aktivitet. Det resulterar ...

 • Maximerad nytta av Business Intelligence

  LKAB är en världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter. Råvaran kommer ifrån världens största underjordsgruva för järnmalm. LKAB har arbetat med Business Intelligence (BI) sedan en tid tillbaka och har utvecklat ett flertal applikationer som var för sig ger god nytta. Med tiden blev det tydligt att man behöver bättre stöd för arbete mot koncernens nyckeltal och ...

 • Wolis uppmärksammat i RFID-journal

  RFID Journal skriver om LKABs nytta av vårt mobila lastinformationssystem Wolis. Läs hela artikeln här