eFörvaltning

eFörvaltning 2015-09-01T11:13:05+02:00

Nedan finns ett axplock av Agios referenser inom eFörvaltning. Agio har lång erfarenhet inom området och specialistkompetens när det gäller verksamhets- och IT-införande av Platina.

Referenser inom eFörvaltning

 • Kvalitetssäkrade dokumenthanteringsplaner och fastställda ärendestrukturer

  Förvaltningen ansvarar för all kollektivtrafik inom länet. Myndigheten saknade ett enhetligt sätt att hantera dokument och i samband med att verksamheten gick över till förvaltningen, togs beslut om införande av ny hantering av allmänna handlingar. Man ville se över projektdokumentation, avtalsregister och förvaltning av de styrande dokumenten. Syftet var att införa ett enhetligt kvalitetssäkert arbetssätt med ...

 • Överblick och kontroll över sökbara dokumentflöden

  Myndigheten ansvarar för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss och arbetar med att förebygga och hantera krissituationer från 26 kuststationer längs landets kust. Organisationens system för diarieföring begränsades av åtkomst och funktionalitet. Handlingar bevarades på papper och i separata system. Arbetssätt varierade inom organisationen vilket medförde dubbelhantering och personberoende. Myndighetens vision är att ha ett gemensamt ...

 • Myndighet effektiviserar statistikproduktionen med hjälp av Nyttorealisering

  Katrin Holmgren är huvudprojektledare i myndighetens projekt ”Gemensam produktionsmiljö”, ett projekt som efter leverans ska ha medfört en effektivare statistikproduktion, från datainsamling till publicering. Ett begrepp som på senare tagit allt större del i dialogen kring offentlig sektors förändringsarbete är ”Nyttorealisering”. eDelegationens framtagna ramverk för leda förändringsarbete på ett strukturerat sätt mot tydliga effektmål och med ...

 • Kommun väljer Platina för ärendehantering

  Kommun sökte en leverantör som långsiktigt och flexibelt kunde täcka kommunens behov av ärende, dokument och nämndhantering. Det skulle finnas stöd för beslutsadministration, kommunens nämndprocess, digitala utskick, publicering och utskick av digital handlingar, publicering av ärenden, protokollföring, protokollsutdrag, expediering och avslut. Ett bra stöd för att skapa anpassade arbetsprocesser var ett viktigt urvalskriterium samt att systemet ...

 • Modern administration till myndiget

  Myndigheten är en statlig myndighet som arbetar med fordringar, både gällande privatpersoner och för företag, på 39 kontor i Sverige. Myndigheten hade ett behov av att modernisera den administrativa hanteringen inom konkurstillsynen. Processen var pappersbaserad och vissa arbetsmoment gjordes flera gånger av olika personer i kedjan. En moderniserad hanteringsprocess efterfrågades av alla aktörer och intressenter. Ett ...

 • Samarbetsplattform och insatshantering

  Kunden har bytt ut hela sin IT miljö i syfte att uppnå bättre effektivitet och möjlighet till samarbete. I detta stora arbete ingick ett helt nytt  intranät som byggdes i SharePoint 2010. Hela IT miljö projektet uppdelades i delprojekt varav ett delprojekt innebar att skapa grunden i det nya intranätet – samarbetsplattformen. Huvudsakliga funktioner i samarbetsplattformen ...

 • Intranät – Uppgradering till Sharepoint 2010

  Kunden har sedan ett antal år använt MOSS 2007 som huvudsaklig plattform i sitt intranät. I samband med uppgradering till SharePoint Server 2010 önskade man även att strukturera om intranätet och lägga till ny funktionalitet. Huvudsaklig funktionalitet i det ursprungliga intranätet innefattar följande Dokumenthantering Grupprum för samarbete Statistik via Excel Services Wiki Handböcker MySite Migrering av innehåll utfördes i två steg, varav ...

 • IT för effektiv ärendehantering

  Bra beslut kräver kompletta underlag I landstingets nämnder och styrelser förbereds beslut som ska tas av politikerna och ser till att beslutade åtgärder utförs.  För att ge tjänstemännen effektiva arbetsverktyg har en ny lösning för diarie-, ärende- och dokumenthantering införts. Agio har ansvarat för att kartlägga och föreslå utveckling av de ärendeprocesser inkl nämndadministration som hanteras ...

 • Dokumentation för elnätskvalitet

  Agios kund är en av Europas största producenter av el och värme med en omsättning om 205 Mdr SEK. C:a 42 000 anställda finns i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Nederländerna, Belgien Polen och Storbritannien. Energibolagets eldistribution ansvarar för stora delar av Sveriges elnät. De transporterar el till mer än 850 000 hushåll och företag i Sverige ...

 • Spara sekunder och miljoner

  Agios kund är ett stort tjänsteföretag med 3 000 anställda i sex länder och med en omsättning på cirka 1 mdr SEK. Callcentertjänsterna är telefonförsäljning, backoffice-tjänster och teknisk support dygnet runt. Företaget använder ett avancerat telefonisystem för att effektivt ta mot och hantera samtal och information i form av video, e-mail, chat, SMS och via ...

 • Ökad patientsäkerhet

  Ett av Sveriges landsting har 6000 medarbetare på 200 orter som arbetar inom hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Politiker styr och olika nämnder ansvarar för det dagliga arbetet genom att förbereda ärenden som ska beslutas av fullmäktige och genomföra det som beslutats. För att göra detta på ett effektivt sätt har ett av Sveriges ...

 • Modernisera 100 år av pappersritningar

  Nordens största energibolag äger och driver 102 vattenkraftstationer i Sverige och Finland som producerar runt 40 TWh per år beroende på vattentillgång. De största finns i de nordligaste älvarna med driftcentraler i Vuollerim, Storuman och Bispgården. Trollhätteverket byggdes redan 1910 och de flesta har många år på nacken med ritningsarkiv och anläggningsdokumentation med varierande ålder ...