Ärendehantering

Ärendehantering 2017-05-22T14:03:57+02:00
Fasad i city

Med användaren i fokus

I statliga myndigheter arbetar drygt 200 000 personer och många av dem hanterar ärenden med IT-baserade system. Agio har levererat och förbättrat ett stort antal dokument- och ärendehanteringssystem som underlättar handläggning av ärenden och informationshantering. Vi bidrar till att göra organisationer och myndigheter mer tillgängliga för alla.

Landstingen står inför flera utmaningar med e-förvaltning. Medborgare, kunder och patienter är vana att söka information själva och efterfrågar att samhället stöder den vanan. Anmälningar och informationssökning ska kunna ske under alla tider på dygnet. Styrande dokument  ska ha rätt version och godkända av behörig person innan publicering. Offentlighets- och sekretesslagen ska följas.

Automatisering och mer användarstöd gör stor nytta

Att öppna sig som organisation i 24-timmarsmyndighetens anda kräver en genomtänkt strategi. När interna processer ska automatiseras och öppna sig utåt är det viktigt att de inte är personberoende. IT-stöden ska vara så flexibla att de klarar av de omorganisationer som landstingen gör under tid.

Kvalitetsäker och miljövänlig mötesadministration

Agios konsulter möjliggör en kvalitetssäker och pappersfri mötesadministration. IT-stödet följer både tjänstemannaberedningens och den politiska beredningens rutiner. Flera landsting skaffar IT-stöd som skickar ut kallelser och handlingar i digitalform.

Ledningssystem och hantering av avvikelser

Övergripande ledningssystem behöver versionshantering och beslutsrutiner med uppföljning. Det ska vara enkelt att rapportera avvikelser och synpunkter .

Agio har lösningar och erfarenhet!

Agio har referenser och erfarenhet från landstinget Gävleborg, Stockholms läns landsting, Jämtlands läns landsting och Norrbottens läns landsting.